Όροι Διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού:

1. Η επιχείρηση Eduk8 Κωνσταντίνος Α.Λίνδας. (περαιτέρω ο «Διοργανωτής» ή «Eduk8 »), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια-δράση (περαιτέρω η «eduk8next»), η οποία θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα στο διαδίκτυο (Internet) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος») ή όπου αλλού ο «Διοργανωτής» κρίνει σκόπιμο.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην «eduk8next» έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος (μόνον φυσικά πρόσωπα), ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών που σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία έχουν το δικαίωμα να ενεργούν από μόνοι τους, χωρίς πληρεξούσιο ή κατόπιν αδείας άλλου προσώπου ή φορέα. Εξαιρούνται επίσης του δικαιώματος συμμετοχής οι εργαζόμενοι σε εταιρίες του «Διοργανωτή» και οι συνεργαζόμενες με αυτόν για την υλοποίηση του Διαγωνισμού εταιρείες και ιστοσελίδες, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου (Β΄) βαθμού.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα στοιχείων η οποία βρίσκεται στο επίσημο site της Eduk8 και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μια φορά.
4. Για τη συμμετοχή στη δράση δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Η συμμετοχή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ Όρων Συμμετοχής και προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής ή/ και οι συνεργαζόμενες με αυτόν για την υλοποίηση της δράσης εταιρείες και ιστοσελίδες, δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα αναφορικά με τη συμμετοχή του στη δράση. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της eduk8next επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της δράσης.
5. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους εν ισχύ όρους εγγραφής τους στον ιστότοπο www.eduk8.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη σελίδα του με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.
6. Η διαδικασία συμμετοχής στη δράση περιγράφεται στη σελίδα διενέργειάς της. Ο «Διοργανωτής», σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, μπορεί να παρέχει επιπλέον ενημέρωση για τη διαδικασία, κατόπιν επικοινωνίας του ενδιαφερομένου προσώπου. Η ενημέρωση θα γίνει με τρόπο που θα κρίνει σκόπιμο ο «Διοργανωτής».
7. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η δράση ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω τεχνικών προβλημάτων για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο «Διοργανωτής». Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντος ή τρίτου, (β) έχει καταχωρηθεί στον διαδικτυακό τόπο εντός της διάρκειας διεξαγωγής της δράσης και (γ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που απαιτούνται.
8. Επίσης ο «Διοργανωτής» ή/ και ο όποιος συνεργάτης του για τη δράση δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στη δράση και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Με τη συμμετοχή τους στη δράση οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) την οποία δηλώνουν και η οποία καταχωρείται αυτόματα μέσω της συμμετοχής τους στη δράση δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία έχουν το δικαίωμα να ενεργούν από μόνοι τους, χωρίς πληρεξούσιο ή κατόπιν αδείας άλλου προσώπου ή φορέα, (γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στη δράση στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία, ή ό,τι άλλο κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθεί),(δ) με τη συμμετοχή τους στη δράση δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου συγγενικού ή μη προσώπου,(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει ο Διοργανωτής και ο συνεργάτης του τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) με σκοπό την εξυπηρέτηση της δράσης αλλά και για άλλες, μελλοντικές τους ενέργειες, για ενημέρωσή τους πχ για νέα προϊόντα και υπηρεσίες τους,(στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή για την προβολή της δράσης, τυχόν φωτογραφιών συμμετοχής τους και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε μέσου ή/και του διαδικτύου οποτεδήποτε, χωρίς περιορισμό.(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης,(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Διοργανωτή ή/ και του όποιου συνεργάτη του σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από τη δράση για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.
9. Η διάρκεια διεξαγωγής της δράσης καθορίζεται από την 15-07-2020 και ώρα 11.30 (περαιτέρω η «Έναρξη της Δράσης»), έως και την 15-07-2021 και ώρα 23.59 (περαιτέρω η «Λήξη της Δράσης»).
10. Κατά την διάρκεια της δράσης, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιαδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από το διαδικτυακό τόπο αμέσως μόλις εντοπίζονται. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
11. Ο «Διοργανωτής» διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από το Διοργανωτή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική ως προς την ενέργεια, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να ακυρώσει τη συμμετοχή και να τον αποκλείσει το συμμετέχοντα τελείως από τη δράση.
12. Ο Διοργανωτής και οι συνεργάτες του στη διοργάνωση της δράσης δηλώνουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στην εν λόγω δράση μέσα από ψεύτικα ή «εικονικά» accounts , χωρίς φυσική κοινωνική λειτουργία (social networking) ή και λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή σε αυτή δράση ή αποκλειστικά σε διαγωνισμούς.
13. Στην επιλογή συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στην ενέργεια κατά τα άνω με έγκυρες συμμετοχές.
14. Το εκπαιδευτικό υλικό που καλούνται να διαχειριστούν οι επιλεχθέντες της δράσης είναι ένα kit SPIKE Prime Core Set της LEGO Education που αφορά τις ηλικίες 10-14 ετών. Οι αποστολές των υλικών θα ξεκινήσουν από τις 15/09/2020. Σε κάθε αρχικό επιλεχθέντα θα παραδοθεί ολοκαίνουργιο-αχρησιμοποίητο kit SPIKE Prime Core Set της LEGO Education, ο οποίος θα το έχει υπό την κατοχή του για 15 ημέρες και θα είναι καθ’ όλα υπεύθυνος για αυτό. Στη συνέχεια ο ίδιος φέρει την υποχρέωση, μετά το πέρας των 15 ημερών, είτε να επιστρέψει το kit στην Eduk8,ή να το αναθέσει σε αντικαταστάτη της επιλογής του. Εφόσον επιλεγείτε να συμμετάσχετε στην ενέργεια eduk8next και επιλέξατε το <<ΝΑΙ>> στην ερώτηση αν θέλετε να αναθέσετε σε κάποιον άλλον το kit καλείστε να μας πληροφορήσετε με τα στοιχεία επικοινωνίας του αντικαταστάτη. Η παράδοση του kit στον αντικαταστάτη καθώς και όποιο κόστος αυτής, επιβαρύνει τον τρέχοντα κάτοχο . Το δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια δεν εκχωρείται από τον επιλεχθέντα σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατά την παραλαβή του kit όλοι πρέπει απαραιτήτως να υπογράψουν σχετική δήλωση αποδοχής του, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά ή το διαβατήριό τους αλλιώς χάνουν το δικαίωμα στο συμμετοχής στη δράση. Κάθε kit διαθέτει μία καρτέλα δομικών υλικών στην οποία αναγράφονται επ’ ακριβώς το είδος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιλαμβάνονται. Κάθε κάτοχος είναι εξ ’ολοκλήρου υπεύθυνος για την ακεραιότητα του περιεχομένου όσο είναι υπό την κατοχή του. Ο κάθε επόμενος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τα τεμάχια που βρίσκονται στο kit που θα παραλαμβάνει από τον προηγούμενο. Για τυχόν απώλειες πρέπει να ενημερώνεται η Eduk8. Σε περίπτωση απωλειών επιβαρύνεται οικονομικά ο υπεύθυνος κάτοχος.

Ο εκάστοτε κάτοχος θα πρέπει να είναι συνεπής αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες στα social media υπό τις υποδείξεις της Eduk8. Συγκεκριμένα οι κανόνες και η δομή που πρέπει να ακολουθούν οι δημοσιεύσεις σας στα social media είναι :
· Φωτογραφία ή βίντεο
· Κείμενο – λεκτικό
· Hashtags #
#eduk8gr
#eduk8Next
#LEGOeduSPIKEprime
Τα δικά σας hashtags
· Mention στις σελίδες της Eduk8 @
@eduk8 για το Facebook
@eduk8gr για το Instagram
· URL του SPIKE Prime
https://eduk8.gr/product/lego-education-spike-prime/

*Η συχνότητα δημοσιεύσεων θα πρέπει να είναι 2 posts/εβδομάδα για τις δύο εβδομάδες της δράσης.
Review προϊόντος μετά το πέρας της δράσης.
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικό με τη διαδικασία και το προϊόν.

15. Οι συμμετέχοντες στη δράση επιλέγονται από τον διοργανωτή μεταξύ των νομίμως συμπληρωμένων αιτήσεων ( μέσω της φόρμας συμμετοχής). Νομίμως συμμετέχοντες θεωρούνται όσοι συμφωνούν με τις προδιαγραφές της δράσης και ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία συμμετοχής, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται μεταξύ της Έναρξης και της Λήξης της δράσης .
16. Τα ονόματα των επιλεχθέντων θα μπορούν να ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή ή όπου αλλού κριθεί σκόπιμο. Οι ίδιοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν και να αποδεχθούν τη συμμετοχή τους στη δράση με τους ως άνω όρους, μέσα σε δεκαπέντε (2) ημερολογιακές ημέρες.
17. Οι συμμετέχοντες στη δράση παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή της δράσης ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
18. Η υλοποίηση της δράσης απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (email) και πιθανόν και άλλα προσωπικού χαρακτήρα στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή στο δράση, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προκειμένου να καταχωρηθούν και να διατηρηθούν τα προσωπικά του αυτά στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Σκοπός της δημιουργίας και τήρησης του αρχείου αυτού είναι αφενός η διενέργεια της δράσης και η ταυτοποίηση των επιλεχθέντων της αλλά επίσης και η μετέπειτα, μελλοντική ενημέρωση του συνόλου των συμμετεχόντων για τυχόν νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες του Διοργανωτή. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), κάθε συμμετέχων μπορεί να απευθυνθεί με επιστολή στο «Διοργανωτή» ή να επικοινωνήσει στο email info@eduk8.gr. Τα στοιχεία των επιλεχθέντων και των συμμετεχόντων θα μπορούν να διατηρηθούν στη βάση δεδομένων του διοργανωτή και του συνεργάτη του και μετά τη λήξη του εν λόγω ενέργειας.
19. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργατών της για την υλοποίηση της δράσης. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.
20. Ο διοργανωτής καθώς και ο συνεργάτης του για την τεχνική υλοποίηση της ενέργειας της δράσης (ο τεχνικός συνεργάτης) δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο πρόσωπο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα kit, την χρήση των kit, τη μεταφορά των kit, την αποθήκευση των kit, την συναρμολόγηση των kit, την εγκατάσταση των kit, την επίδειξη των kit ή όποια άλλη αιτία σχετική με το kit της δράσης. Ο διοργανωτής καθώς και ο συνεργάτης του για την τεχνική υλοποίηση της ενέργειας δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα kit ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των kit κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Eduk8», παύει να υφίσταται. Η «Eduk8», δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Οι επιλεχθέντες της δράσης αναλαμβάνουν αποκλειστικά αυτοί και μόνο την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή άλλο πρόβλημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τα kit και είναι συνέπεια της χρήσης ή της μεταφορά ή της αποθήκευσή τους ή της επίδειξή τους ή τον τρόπο εγκατάστασης ή τον τόπο εγκατάστασης. Αποκλειστικός υπεύθυνος εκτέλεσης της δράσης είναι ο Διοργανωτής. Η ευθύνη των τεχνικών συνεργατών περιορίζεται στην εξασφάλιση (με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς των παρόντων όρων) της λειτουργίας της εφαρμογής υποδοχής και ελέγχου των συμμετοχών και μόνο σε αυτό. Ο Διοργανωτής είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διαδικασία της επιλογής η οποία και θα διενεργηθεί με δικά του τεχνικά μέσα, την ενημέρωση των επιλεχθέντων, την ενημέρωση του κοινού, την παράδοση των kit.
21. Κανένας συμμετέχοντας δεν έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος, ένδειξης ή εμβλήματος ή εν γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος της Διοργανώτριας.
22. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στη δράση βρίσκονται αναρτημένοι σε ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της δράσης , της επιλογής και του τρόπου απονομής του kit, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με ή όχι την δημοσίευση νεότερης ανακοίνωσης στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.
23. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την δράση υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

μάθε πρώτος τις προσφορές

& τα νέα της eduk8