Contact us

Let’s talk

Phone: +30 2316 011012
+30 2316 011015

Address

Leontos Sofou 46 str, Thermi
Postcode 57001, Thessaloniki, Postbox: Δ9473